დრამატული კონფიგურაციის გენდერული ასპექტები

დავით გაბუნია

სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს ცდას, XIX-XX საუკუნის მიჯნის, სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში შექმნილ დრამატულ ტექსტებში შესწავლილ იქნას დრამატული კონფიგურაციები.

ნაშრომის მიზანია დრამატული კონფიგურაციების გენდერული ასპექტების შესწავლა და მოცემული ორი პიესის სტრუქტურაზე მათი გავლენის ანალიზი.

საკვლევად შერჩეული პიესებია ავგუსტ სტრინდბერგის მამა და დავით კლდიაშვილის დარისპანის გასაჭირი. ტექსტებში კონფიგურაციათა შესწავლა განხორციელდა მანფრედ პფისტერის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე.


კითვის გაგრძელება