მართლმადიდებლური დისკურსის გავლენა ქართული იდენტობის ფორმირებაზე

ავტორი: ნიკა ქუცნიაშვილი


შესავალი

დამოუკიდებელი საქართველოს მეოთხედსაუკუნოვან ისტორიაში ყველაზე დიდ როლს მართლმადიდებლური ეკლესია ასრულებს. ქვეყნის ყველაზე პოპულარული რელიგია ყველაზე დიდი ნდობით აღჭურვილი ორგანიზაციის – საპატრიარქოს მფლობელიცაა. ამ პოპულარობამ და კარგად გათვლილმა პოლიტიკამ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ქართული იდენტობის ხელახლა განსაზღვრის საშუალება მისცა.

ჩამოყალიბდა ქართულ-მართლმადიდებლური დისკურსი, რომელიც ემიჯნება სხვა ქრისტიანულსა და მართლმადიდებლურ ეკლესიებს და სრულიად ინდივიდუალურ თეოლოგიურ მოდელსა და დიქოტომიებს ქმნის. იგი უპირატესობას ანიჭებს ქართველ-მართლმადიდებელს, ხოლო უცხოელს, ან სხვა რელიგიის ქართველს დევნის. ამგვარი დისკურსის გავრცელებამ საშუალება მისცა მისი იერარქიული წყობის სათავეში მყოფ სუბიექტებს, უდიდესი პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური ძალაუფლება მოეპოვებინათ.

ნაშრომის ძირითადი ნაწილი ეფუძნება ორ წიგნს: მამა თადეოზ გებაძის რელიგია და კულტურა (საპატრიარქოსა და საქართველოს მთავრობის გამოცემა) და გიორგი მაისურაძის მართლმადიდებლური ეთიკა და არათავისუფლების სული. პირველი მათგანი გამოყენებულია როგორც დისკურსული გამონათქვამების ერთობლიობა, მეორე კი — როგორც მისი გაშიშვლების მცდელობა. ასევე თეორიული მასალის გასამყარებლად გამოყენებულია „რადიო თავისუფლების“ სტატიები და ინტერვიუები როგორც დამატებითი ემპირიული მასალა.

ნაშრომის პირველი ნაწილი ეთმობა ქართული-მართლმადიდებლური დისკურსის წარმოქმნას და მისი მსოფლმხედველობის, მითოლოგიის და დიქოტომიების გაშიშვლებას. მეორე ნაწილში კი აღწერილია ამ დისკურსის გავლენა ბოლო 5 წლის ქართულ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.

 • ქართული-მართლმადიდებლური იდენტობის ჩამოყალიბება
 • მართლმადიდებლური დისკურსის ცენტრში მოქცევა

საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესში სრულიად დაირღვა იდენტობის მანამდე არსებული ყველა მოდელი, რომლებთანაც ქართველები თავს აიგივებდნენ. ათწლეულების განმავლობაში ქართველობა აღიქმებოდა როგორც რაღაც უფრო დიდის ნაწილი და არა როგორც დამოუკიდებელი იდენტობა. ქართველებისთვის დამოუკიდებლობა ძალიან ბუნდოვან ცნებას წარმოადგენდა. ჯერ რუსეთის იმპერიაზე, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირზე დამოკიდებულებამ ქართველ ხალხში წინამძღოლის (პიროვნების ან იდეოლოგიის) არსებობის მოთხოვნა წარმოქმნა.

დამოუკიდებლობა არც შორეულ წარსულში მოიპოვებოდა. საქართველოს ისტორიაში ძალიან მცირე ადგილი უკავია რესპუბლიკას, უდიდესი კი მონარქიას. ისტორიები მონარქების შესახებ რომანტიზირებულია და ძლიერი მონარქის, ე.ი. ადრეული წინამძღოლის არქეტიპი საკრალურადაა ქცეული. დამოუკიდებლობა უნდა აღიქმულიყო როგორც ამ ლიდერებისგან გათავისუფლება და ახალი, დემოკრატიული აზროვნების გავრცელება, თუმცა მოსახლეობის ქვეცნობიერში მიმდინარეობდა ახალი წინამძღოლის ძიება, პოლიტიკის ფარულ სივრცეებში კი — წინამძღოლის ადგილის დაკავებისთვის ბრძოლა. ვინც დაიკავებდა ახალი წინამძღოლის პოზიციას, ის განსაზღვრავდა ახალ ქართულ იდენტობასაც.

ადრეული საქართველოს ისტორია მოიცავს ისლამურ სამყაროსთან ბრძოლასა და მოწამეებს, და ამრიგად, იგი მჭდროდაა დაკავშირენული ქრისტიანობასთან. ეს ხელს აძლევდა მართლმადიდებლურ ეკლესიას ამ იდეოლოგიურ ბრძოლაში. ეროვნული განთავისუფლებისთვის ბრძოლა იქცა ახალ მოწამეობრივ აქტად (განსაკუთრებით 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ), ღმერთი კი ამ ბრძოლაში ქართველების დამხმარედ იქნა აღქმული. მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც შუამავალი ქართველ ხალხსა და ღმერთს შორის ახალ წინამძვღრად იქცა და ახალი ქართული იდენტობის განსაზღვრის ექსკლუზიური უფლება მოიპოვა, რამაც ჩამოაყალიბა საერთო ქართული-მართლმადიდებლური იდენტობა (მაისურაძე 2013, 19-20).

 • ქართული იდენტობისა და ისტორიის მითოლოგიზაცია

ახალი ქართულ-მართლმადიდებლური იდენტობა ეფუძნება იდეებს ქართველთა გამორჩეულობისა და სამყაროში მათი განსაკუთრებული ადგილის შესახებ. საქართველო წარმოდგენილია როგორც წმიდა გიორგი ან მეფე დავითი, რომელიც გველეშაპს ან გოლიათს ებრძვის. ამგვარი აღქმა ჩაისახა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისას და დიდწილად ზვიად გამსახურდიას გამოსვლებს უკავშირდება (მაისურაძე 2013, 24-25). საქართველოს გამორჩეულობის განმტკიცებაში დიდ როლს ასრულებს მითები ღვთისმშობლის წილხვედრობისა და აპოკალიფსის დროს ღმერთის მიერ წირვის ქართულად აღსრულების შესახებ, რაც მიიჩნევა ემპირიულ ფაქტებად და აღიქმება როგორც კურთხევა და ღმერთის მიერ საქართველოს გამორჩეულობის აღიარება.

ამ დისკურსის ფარგლებში ქართველობა აღქმულია ღვთისგან დაკანონებულ მდგომაორებად, მართლმადიდებლობა კი მის განუყოფელ ნაწილად, ისევე როგორც ბრძოლისუნარიანობა, მტკიცე ხასიათი და სხვა თვისებები. საპატრიარქოსა და მთავრობის მიერ გამოცემულ წიგნში რელიგია და კულტურა, რომლის ეგზემპლარებიც ქართული არმიის წევრებს გადაეცათ, ნათქვამია, რომ სახელმწიფო და რელიგია განუყოფელი ცნებებია და ქართველი მოსახლეობის მიერ რელიგიის ცვლილება პოლიტიკური მიზეზების გამო პიროვნული და ეროვნული ტრაგედიაა. „ყოველი ქართველი, რომელიც განუდგა დედა ეკლესიას – განშორდა თავის ერსაც და გადაგვარდა, უცხო ერებში ასიმილირდა.“ – ნათქვამია ნახსენებ წიგნში (ქებაძე 2012, 202-205).

მართლმადიდებლური დისკურსი წარმოქმნის ქართველობის ახლებურ გაგებას და აფუძნებს მას დიქოტომიაზე — მართლმადიდებელი — გადაგვარებული, რითაც ფაქტობრივად ისაკუთრებს მას. ყველა ეთნიკური ქართველი, რომელიც იცვლის რელიგიას ან იბადება სხვა რელიგიის წიაღში, მიჩნეულია დევიანტად და ქართველობის დამგმობად. ამგვარი გაგება განაპირობებს იმას, რომ მუსლიმი ქართველები საქართველოს სამხრეთ ნაწილში უმეტესად აღქმული არიან როგორც თურქები ან აზერბაიჯანელები (უკეთეს შემთხვევაში აზერბაიჯანელი-ქართველები და თურქი-ქართველები) და არა როგორც ქართველები. ისინი იდევნებიან როგორც იდეოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად (რეხვიაშვილი 2014).

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორია ფაქტობრივად თანამდევია ქვეყნის ისტორიისა, ამიტომ ხშირად ხდება ამ ორის გაიგივება. ისტორიის იმ მონაკვეთებს, რომლებშიც ეკლესიის როლი ნაკლებად ჩანს, მართლმადიდებლური დისკურსი მითად აქცევს და საქართველოს ყველა წარმატებას ღმერთს და ქართველების „სწორ“ რელიგიას მიაწერს, ყველაზე ხშირად კი — წმინდა გიორგის მფარველობას: „თვით უცხოელებიც კი აღიარებდნენ საქართველოზე და მის მხედრობაზე წმინდა გიორგის განსაკუთრებულ მფარველობას”, ნათქვამია ზემოთ ნახსენებ წიგნში (ქებაძე 2012, 196-205). ასევე, ხორციელდება ისტორიული პირების ცხოვრების და საქმიანობის ახლებური ინტერპრეტაციაც. ამის საუკეთესო მაგალითია წმინდანად შერაცხვა ისეთი ისტორიული პირებისა, რომელთა კავშირიც ეკლესიასთან ან არ არსებობს, ან საკმაოდ მცირეა. ასეთ შემთხვევებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ილია ჭავჭავაძისა (1987 წელს) და ექვთიმე თაყაიშვილის (2002 წელს) წმინდანებად შერაცხვა. ამ გზით მართლმადიდებლური დისკურსი ერთგვარად „ისაკუთრებს“ საქართველოს ისტორიას და თავს მის განუყოფელ ნაწილად აქცევს.

 • მიწა როგორც საკრალური არტეფაქტი

ღვთისმშობლის წილხვედრობის შესახებ მითი, სხვა მსგავს მითებთან ერთად (მაგ. მითი აპოკალიფსის დროს საქართველოს გადარჩენის შესახებ) აძლიერებს მიწისა და ტერიტორიის მნიშვნელობას ქართულ-მართლმადიდებლურ დისკურსში. ამ მითების მიხედვით, ღმერთმა გამოარჩია საქართველოს მიწა როგორც საუკეთესო და მასზე ქრისტიანობის გავრცელება ინება. ეს კი განსაკუთრებული მოვალეობით ტვირთავს ქართველ ხალხს – გაუფრთხილდნენ  მიწას როგორც საკრალურს (ქებაძე 2012, 204-205). საქართველოს ტერიტორიის როგორც ექსკლუზიურად ქრისტიანული მიწის და მისი მესიანური მნიშვნელობის აღქმის შედეგად წარმოიქმნა უამრავი კონფლიქტი ქართველ მუსლიმებსა და მართლმადიდებელ მოსახლეობას შორის. ეს უკანასკნელი სისტემატიურად ეწინააღმდეგება საქართველოს ტერიტორიაზე მეჩეთებისა და სხვა რელიგიური დაწესებულებების აშენებას, რაკი ამას საკრალურის შებღალვადა და ღვთის ფავორიტის სტატუსის დაკარგვის საფრთხედ მიიჩნევს (კუნჭულია 2016).

 • პატრიარქის როლი დისკურსების დაკავშირებაში

გავრცელებული ხუმრობა, რომ პატრიარქი ხალხს ღმერთი ჰგონია, ზოგიერთ შემთხვევაში სიმართლეს შეესაბამება. ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი პოპულარობა არ ჩამოუვარდება ღმერთისას. ხატებთან ერთად, ან მათ გარეშე განთავსებული პატრიარქის სურათი შეგხვდებათ ყველგან – მანქანებში, ოფისებში და სილამაზის სალონებში. მისი შეხება და მის მიერ ბავშვის მონათვლა სასურველად მიიჩნევა. უმალვე ტრადიციად იქცევა ხოლმე მის მიერ დაწესებული რიტუალები, მაგალითად შობის ღამეს ფანჯარაში სანთლის დანთებით ქრისტეს შემოშვება ოჯახში. მისი წოდებები – „უწმინდესი და უნეტარესი“ სახელშივე მოიაზრებს პატრიარქის აღმატებულობას სხვა წმინდანებთან მიმართებაში და მას აყალიბებს როგორც ყველაზე ძვირფასს, ყველაზე ხელშეუხებელს (მაისურაძე 2013, 53-55).

რაკი მართლმადიდებლობა საქართველოს უმრავლესობის რელიგიაა, არაა გასაკვირი ეკლესიის მეთაურის დიდი პოლიტიკური ავტორიტეტი. იგი პირდაპირ თუ ირიბად ერევა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში და ამის წინააღმდეგი არც თავად პოლიტიკოსთა უმრავლესობაა (კუნჭულია 2015). პატრიარქის კულტის გავრცელება კარგი მაგალითია მართლმადიდებლური იდენტობის ქართულთან გათანაბრებისა. პატრიარქის სადღეგრძელო ქართული ტრადიციული სუფრის განუყრელ ნაწილად იქცა, მათ შორის არამართლმადიდებლურ სუფრებზეც. „მე მუსლიმი ვარ, მაგრამ ქართველი. ალაჰი მწამს, მაგრამ საქართველოს მიწა შეუფასებელია ჩემთვის.“– ასე უპასუხა ქართველმა მუსლიმმა კითხვას, რატომ დალია პატრიარქის სადღეგრძელო მუსულმანურ ქორწილში. ქართული-მართლმადიდებლური დისკურსი გაითავისეს მის მიერ მარგინალიზებულმა სუბიექტებმა – ქართველმა მუსლიმებმაც. მათ აღქმაშიც პატრიარქი და მართლმადიდებლობა ქართულ მიწასთან იქნა გაიგივებული და საკრალურად იქცა.

 • ქართულ-მართლმადიდებლური დისკურსის თავისებურებები
 • დისკურსული წესრიგის გავრცელება

ახალი იდენტობისა და მისი მსოფლმხედველობის გავრცელება ხანგრძლივი და თანმიმდრევრული პროცესი აღმოჩნდა. იმ სუბიექტებისა და ორგანიზაციების გარდა, რომლებიც ნებაყოფლობით მოექცნენ დისკურსის ფარგლებში, ყველაზე დიდი წვლილი ამ პროცესში საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გაწეულმა შრომამ შეიტანა. საპატრიარქომ დაიწყო სკოლების, გამომცემლობების, ჟურნალ-გაზეთების, ტელევიზიების, რადიოების, ვებ-გვერდებისა და სხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებების დაარსება. ინფორმაციის გავრცელების მრავალი საშუალების ქონამ ეკლესიას მიასცა შესაძლებლობა, ჰქონოდა წვდომა ყველა არსებულ მედიაზე და გაევრცელებინა თავისი მსოფლმხედველობა გავრცელების.

რელიგიური სკოლების და საბავშვო ბაღების დაარსების გარდა საპატრიარქო აქტიურად მუშაობდა საჯარო სკოლებში რელიგიის გაკვეთილების დასანერად. სკოლების დიდმა ნაწილმა ეს გაკვეთილები დაამკვიდრა და მას ძირითადად სასულიერო პირები ასწავლიდნენ საპატრიარქოს მიერვე გამოცემული წიგნებით (ქევანიშვილი 2014). ახალგაზრდული პროგრამებით, საჯარო ლექციებითა და ინფორმაციის გავრცელების სხვა საშუალებებით ეკლესია წარმატებით ავრცელებს მითოლოგიზებულ რეალობის თავის მოდელს. შეხვდებით ისეთ შემთხვევებსაც კი, როგორიცაა ქადაგების პირდაპირი ეთერი ინტერნეტში. ქადაგება და მამაოს პირდაპირი დიალოგი მრევლთან მაინც რჩება ამ კუთხით საუკეთესო მექანიზმად. ქართველობის წამრთმევ ძალებზე, განკითხვის დღის მოახლოებაზე და ეკლესიის საჭიროებაზე მუდმივი ხაზგასმით ხდება განათლებას მოკლებული მრევლის დარაზმვა ფიქციური ომისთვის, რომლის ბრძოლებიც აქციებისა და შეხვედრების დარბევად იქცევა ხოლმე (მაისურაძე 2013, 38-49).

ამით მართლმადიდებლობა როგორც დამოუკიდებელი ეკლესია გაქრა და მის ნაცვლად გაჩნდა ქართული-მართლადიდებლური ეკლესია, რომელიც დისკურსულ წესრიგს ავრცელებს არამარტო ეკლესიის, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მან მოიპოვა ძალაუფლება, კონტროლის მექანიზმები და ნდობა როგორც ლეგიტიმაციის წყარო. ამიერიდან სწორედ ის აწესებს, კონკრეტულ თემაზე ვის აქვს ლაპარაკის უფლება, ვისი აზრი უფრო მეტად ფასობს და როგორ შეიძლება ამ გამონათქვამის მოსმენა და ინტერპრეტაცია. ამ წესრიგს საუკეთესოდ გამოხატავს გამონათქვამი „მამაომ კურთხევა მომცა“, რომელშიც ჩანს იერარქიული მიდგომა სასულიერო და საერო პირს შორის და პირველის აზრის პრიმატი მეორისაზე. სხვაგვარი აზროვნების მოდელი ავტომატურად ირიყება როგორც მწვალებლური და საფრთხის მომტანი. ამასთან, იგი გაიგივებულია არა ვინმეს პირად, არამედ საერო საფრთხესთან, რადგან მსგავსი აზროვნების მოდელის გავრცელება აღიქმება ღმერთის დასჯის მომასწავლებლად, ეს კი შეიძლება იქცეს საბაბად ბრძოლის გასაჩაღებლად ყველა მიუღებელი სწავლების წინააღმდეგ (მაისურაძე 2013, 38-49).

რაკი ბიბლია ვერ გამოდგება ქართული-მართლმადიდებლობის როგორც ახალი რელიგიის თეოლოგიურ წყაროდ, მისი ჩანაცვლება გახდა საჭირო. ამ დისკურსში წმინდა მამათა სწავლებები, რომლებიც ხშირად სრულიად გაურკვეველი ხასიათისაა და მატერიალურად არც მოიპოვება, გახდა პოპულარული. მცნებები ჩაანაცვლა წინასწარმეტყველებებმა, დისკურსის თეოლოგიური გამოფიტულობა კი აზრს და მიზანს მოკლებული რიტუალებით შეინიღბა.

გამონათქვამების იერარქიის უმაღლეს საფეხურზე პატრიარქის ეპისტოლეებია, რომლებიც წელიწადში ორჯერ – აღდგომისა და შობის დღესასწაულებზე გამოითქმება და ყველა ძირითადი ქართული ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. მას ესწრებიან საქართველოს მთავრობის წევრებიც. ეპისტოლეებს ენთუზიამზით ელოდებიან არამარტო მრევლის წევრები, არამედ პოლიტიკური ექსპერტებიც, რადგან მიიჩნევა, რომ პატრიარქის ეპისტოლეები ეხმიანება ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების აქტუალურ პრობლემებს და მათ დიდი როლი უნდა შეასრულოს ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. მაგალითისთვის, 2014 წლის საშობაო ეპისტოლე ეხმიანებოდა ოჯახური ძალადობის შემთხვევების მატებას, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას და სუროგაციას (ხარაძე 2014).

 • სასულიერო პირები და საზოგადოებრივი იერარქია

ეკლესიის შიგნით არსებული სასულიერო პირების იერარქია უცვლელი სახით გადმოდის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ე.ი. პირის საეკლესიო სტატუსის საფუძველზე ყალიბდება იდენტური სოციალური სტატუსი. ამ გზით საეკლესიო პირები ინარჩუნებენ ძალაუფლებას ეკლესიის გარეთაც და არაპირდაპირი გზებით პოლიტიკურ და პირად სივრცეებში ჩარევის უფლებას იღებენ. ხშირად მღვდლებთან ნებაყოფლობითი შეთანხმებით გვარდება ოჯახში სექსთან დაკავშირებული, განქორწინების და სხვა საკითხები. პოლიტიკურ სივრცეში ოფიციალური სახით ჩარევა არ ხორციელდება, რადგან საქართველოს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილია სეკულარული მართვა, მაგრამ მღდლების უდიდესი გავლენა საშუალებას აძლევთ მათ, გაავრცელონ თავისი აზრი მრევლში და ამით გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე, ან საზოგადოების პოლიტიკურ განწყობაზე. NDI-ს შერჩევითმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამომრჩეველთა 35%-ისთვის მღვდლის აზრი პოლიტიკაზე მნიშვნელოვანია.

სასულიერო პირების ხილვა შესაძლებელია პარლამენტის სესიებზე და პოლიტიკოსებთან პირად შეხვედრებზე, რაც ძირითადად იმით აიხსნება, რომ შეხვედრები პლენარული, ღია ხასიათისაა და მასზე დასწრება მღვდლებსაც შეუძლიათ როგორც დროებით საერო პირებს (კუნჭულია 2014). დროებითი საერო პირის სტატუსში იგულისხმება ყველა ქმედების ლეგიტიმაცია იმის საფუძველზე, რომ ეკლესიის გარეთ სასულიერო პირები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ. თუმცა ცნება „დროებითი საერო პირი“ ტრანსცენდეტული ხასიათისაცაა. მასში იგულისხმება, რომ მღვდლების ამაღლებული სულიერი მდგომარეობის მიუხედავად ისინიც ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც არ არიან დაცული ცოდვისგან და ისინიც იმსახურებენ მიტევებას.

ამგვარი გამართლების საფუძველზე მუდმივად ხდება სასულიერო პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულის, ან პრივილეგიების უხეში გამოყენების შემთხვევების პატიება, მაგრამ როცა ასეთი შემთხვევა არ ფიქსირდება, ეს ეხმარება მღვდლებს დამატებითი უფლებების მოპოვებაში. ხშირად სუბიექტები თვითონ იზღუდავენ თავის უფლებას (მაგ. მანქანის პარკირების) და გადასცემენ მღვდლებს. ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ამგვარი უფლებების მოთხოვნაც ხდება, რასაც მრევლისგან დადებითი რეაქცია მოჰყვება, რადგან მღვდელი როგორც ღმერთთან შუამავალი, მიუხედავად თავისი ნაკლოვანებებისა, აღიქმება როგორც სხვებზე უკეთესი ადამიანი, რომლის საჭიროებებიც ყოველთვის ფილანთროპიულია. სასულიერო პირის კრიტიკა კი, თუნდაც დამტკიცებული დანაშაულის შემთხვევაში, აღიქმება როგორც განკიცხვა, რომელიც ქრისტიანულ სწავლებებში დაუშვებელია.

 • პრიორიტეტების განსაზღვრა

მას შემდეგ, რაც ქრისტიანული ეკლესია ქართულ-მართლმადიდებლურად იქცა, მისი ინტერესის სფეროში მოექცა არამარტო პიროვნებების, არამედ მთელი ქვეყნის დაცვა. ამ დისკურსში მითოლოგიურ არსებებთან ერთად ეროვნულ საფრთხეს წარმოადგენს გადაშენებაც. ქართულ-მართლმადიდებლურ დისკურსში ეს აღიქმება როგორც ღმერთის ფავორიტი ხალხის გადაშენება. შესაბამისად ყველა, ვინც ამას ცდილობს, ავტომატურად ღმერთის ნებას უპირისპირდება, ეშმაკის მხარეს ირჩევს და მასზე ძალადობა არა თავდასხმა, არამედ თავდაცვითი აქტი გამოდის.

დისკურსის ფარგლებში უმთავრესი პრიორიტეტი გამრავლებაა და დამოუკიდებელი არსებობის გაგრძელებაა, ყველა დანარჩენი ამ ორიდან გამომდინარეობს. სწორედ ამის გამო ცდილობს ეკლესია ტრადიციული ოჯახის იდეის პოპულარიზაციას მისი აღსანიშნავი დღის დაწესებით. ფემინიზმი, სექსუალური განათლება და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქციები და კანონები მისთვის საშიშია, რადგან თანასწორ ოჯახში, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, შვილების რაოდენობა იკლებს.

ამ პრიორიტეტების ფარგლებში ცხადია იდევნება ჰომოსექსუალობაც როგორც საფრთხე ტრადიციული ოჯახის იდეისა და გამრავლებისთვის. ეს დევნა იმდენად მასშტაბურ მოვლენად იქცა, რომ თანამედროვე პოლიტიკური დისკურსიც უკვე ამ ფობიის გარშემო ვითარდება. გასაკვირი არაა, რომ ბოლო წლებში ორი ყველაზე მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია გარკვეულწილად ამ თემას ეხებოდა. პირველი – 17 მაისის აქციის დარბევა მიმართული იყო ქართველობის დასაცავად გადაშენებისგან, ხოლო მეორე – აქციები ციხის კადრებთან დაკავშირებით, უფრო მეტად ფარული ხასიათისაა. „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდში იმართებოდა უამრავი საპროტესტო აქცია და შიმშილობა მრავალი თემის გარშემო – ოკუპაცია, გარემოს დაბინძურება, კორუფცია, ცენზურა, ფარული მოსმენები, შიმშლობა, პოლიციის ძალადობა და სხვა, მაგრამ მრევლის უდიდესი ნაწილი სრულიად გულგრილი რჩებოდა ამ საკითხების მიმართ.

ციხის კადრების გასაპროტესტებლად დაწყებული აქცია ყველაზე სწრაფი აქციაა საქართველოს ისტორიაში — სწრაფი იმ გაგებით, რომ მან ყველაზე მალე გამოიღო შედეგი. აღნიშნულ დისკურსში ქართველი მამაკაცების სასქესო ორგანოების უსაფრთხოება უფრო პრიორიტეტული აღმოჩნდა, ვიდრე მისი პირადი, საოჯახო სივრცე, მისი ფიზიკური სხეული და მისი დამოუკიდებელი აზროვნება. ამიტომაც სასქესო ორგანოებზე თავდასხმა სრულიად ქართველობაზე თავდასხმად იქნა აღქმული (გავრცელებული რწმენით მამაკაცის გაუპატიურება მის ჰომოსექსუალობას იწვევს, ეს კი სახიფათოა გამრავლებისთვის).

დასკვნა

ქართულ-მართლმადიდებლური დისკურსი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ წარმოიქმნა ეროვნული გამორჩეულობის შესახებ შექმნილი მითების საფუძველზე. მომდევნო 26 წლის განმავლობაში იგი საქართველოს საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების ყოველდღიურ ნაწილად იქცა. მისი წარმომადგენლობითი ორგანო — საქართველოს საპატრიარქო ყველაზე დიდი ნდობით აღჭურვილი ორგანიზაციაა, რომელიც ფლობს უდიდეს ეკონომიკურ რესურსსა და გავლენას.

დისკურსის ფარგლებში უპირატესობა ენიჭება მართლმადიდებელ ქართველებს, მაგრამ მის შიგნითაც ხდება ისეთი პირების მარგინალიზება, რომლებიც დისკურსის მთავარ მიზანს — გამრავლებას ვერ ეხმარებიან. დისკურსული წესრიგი მყარდება იერარქიის ფორმით, რომელიც სასულიერო პირს საეროზე მაღლა აყენებს და მათ დამატებითი პრივილეგიებით ტვირთავს, რომლის ლეგიტიმაციაც სწორედ საერო პირების, დაქვემდებარებული სუბიექტების თანხმობაა.

მართლმადიდებლურ დისკურსზე დაკვირვებით და მისი ანალიზით შეიძლება საქართველოს უახლესი ისტორიის ნებისმიერ მნიშვნელოვან მოვლენაზე ახლებური დასკვნის გაკეთება, რადგან ამ დისკურსზე დაკვირვება ფაქტობრივად ნიშნავს ქართულ საზოგადოებაზე დაკვირვებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ქართულ-მართლმადიდებლური დისკურსი მოიცავს საქართველოს თითქმის მთელ მოსახლეობას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. მაისურაძე, გიორგი. 2013. მართლმადიდებლური ეთიკა და არათავისუფლების სული. თბილსი: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
 2. ქებაძე, მამა თადეოზ. 2012. რელიგია და კულტურა. თბილისი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 3. კუნჭულია, ლელა. 2014. ეკლესია-სახელმწიფოს ჭიდილისა და ”ძირგამომთხრელთა” კვირა. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/25372201.html

 1. კუნჭულია, ლელა. 2015. ხელისუფლების ნაწილი მზად არის გაუაზრებლად შეასრულოს პატრიარქის სურვილი. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/sapatriarqos-ganckhadeba/27411537.html

 1. კუნჭულია, ლელა. 2016. ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის დაპირისპირება ადიგენში. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/kristienebsada-muslimebs-shoris-dapirispireba/27582824.html

 1. რეხვიაშვილი, ჯიმშერ. 2014. ისლამოფობიის ღორული სახე. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/islamofobia/26577641.html

 1. ქევანიშვილი, ეკა. 2014. უნდა ისწავლონ თუ არა ბავშვებმა რელიგია სკოლაში. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/shemdegi-gakvetili-religia/26618666.html

 1. ხარაძე, ნინო. 2014. საშობაო ეპისტოლის აქცენტები. რადიო თავისუფლება. თბილისი.

http://www.radiotavisupleba.ge/a/sashobao-epistole/25222774.html